понеделник, 1 август 2016 г.
     СОУ "Васил Левски" разработи стратегия и план за развитие на образователния процес в европейски аспект във връзка със задачите, поставени пред европейското образование в Лисабонската стратегия 2020. Днес, в динамично променящия се свят на глобализация са необходими нови стратегии и иновативни методи на преподаване. Затова нашето училище постави пред себе си задачата за създаване на иновативна обучаваща среда за формиране и практическо прилагане на основните компетенции на учениците. Във връзка с тази задача се определиха няколко приоритетни направления в образователния процес в училището:
I. Проучване на най-добрите европейски и световни практики по отношение на качеството на управление на учебния процес, ефективни програми за формиране на 8-те основни компетенции и възможностите за тяхното прилагане.
II. Подобряване на чуждоезиково обучение като основа за развитие на други компетенции на учениците в европейски аспект;
III. Максимално използване на ICT технологии в преподаването (дигитализация на образователен процес);
IV. Повишаване на квалификация на преподавателите с оглед съвременните изисквания за методиката и технологиите на преподаване.
V. Развитие на предприемаческата активност на учениците чрез участието на преподавателите и ученици в редица икономически и бизнес програми, проекти и инициативи, особено на европейско ниво;
VI. Продължаване на традицията в разработване на европейски проекти, насочени към екологично възпитание на учениците и развиване на бизнес и предприемачески компетенции на младото поколение.
VII. Изучаване на опита в преподаването на отделни предмети, особено чужди езици, информационни технологии и
предприемачество с цел обогатяване на компетенциите на преподавателите и повишаване качеството на обучение.
  За решение на идентифицираните проблеми бе разработен подробен план за квалификация на преподавателите в европейски аспект, включващ следните дейности:
1. Създаване на групи от преподаватели на база потребности от обучение както следва:
• Учители в начален и среден курс с цел запознаване с нови методи за мотивиране на учениците - 2 учители;
• Учители в горен курс с цел запознаване с новите технологии и приложението им в преподаването на чужд език - 2 учители;
• Учители в горен курс с цел обучение в областта на езиковата методика и култура - 1 учител;
•  Учители в горен курс с цел запознаване с CLIL технологиите на преподаването на предмет на чужд език.
  Подборът на участниците в проекта бе направен на база на техния опит, интереси и нужди. Тъй като преподавателите по чужди езици имат различен опит, се налага:
квалификация в съвременните технологии на преподаване;
по-задълбочено изучаване на методиката и подобрение на уменията да се справят със социалното, културно и езиково многообразие на учениците.
  Критериите за подбор на преподавателите:
-съответствие на езика на мобилността с преподавания език и езика на преподавания предмет;
-връзка между курса на квалификация и възрастовата целева група;
- съответствие на тематика на курса и нуждите на училището;
- връзка между темите на курса и плана за европейско развитие на училището;
- нуждата от ефективно интегриране на уменията по ИТ и чуждоезиковото обучение;
  Ползата от квалификационно обучение на преподавателите в чужбина е добре известна на преподавателите, поради което мотивацията сред учителите за участие в такова обучение е много голяма.
  Очакваното въздействие на проекта е свързано с ефекта върху компетенциите на участниците и тяхната бъдеща професионална практика. Това въздействие е пряко свързано с европейския план за развитие на училището. Ще се публикуват статии в местния печат за проведените курсове и ще се представят кратки репортажи за страната, в която е проведен курса, като част от неговото европейско измерение.

  Разпространението и популяризиране на резултатите от проекта са неделима част от неговото осъществяване. Споделянето на придобития опит е от съществено значение при реализирането на всички европейски проекти, тъй като тяхната главна цел е популяризирането на добрите идеи във възможно най-голям мащаб. За възможно най-широкото разпространение на иновациите и добрите практики ще бъдат представени доклади-презентации пред РИО - Пазарджик, ще се организират срещи за споделяне на опита, идеите и добрите европейски практики в методиката на преподаване на чужд език. Също така ще се организират и проведат открити уроци, в които да се приложи усвоеното по време на курса.